Các tài liệu

Các nghiên cứu từ trước đến nay về di sản Việt Nam và Di sản Quảng Trị

– Phan Tuấn Anh (2003)Xây dựng một Hệ thống Thông tin Địa lý tại tỉnh Quảng Trị. Kỷ yếu hội thảo GIS lần thứ 9. TP.HCM 25-26/11/2003. tr 135-140.

– Hà Văn Hành, Nguyễn Quang Tuấn, Phan Tuấn Anh và nnk. (2009-2010). Xây dựng bản đồ du lịch tỉnh Quảng Trị (Quangtritourmap) bằng công nghệ GIS. Đề tài cấp tỉnh.

– Phan Tuấn Anh, Phan Thị Hoa Lợi (2015). Xây dựng hệ thống bản đồ di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Quảng Trị. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015. Hà Nội 6-9/10/2015)., tr 678-681, Nxb Xây dựng.

– Phan Tuấn Anh, Phan Thị Hoa Lợi (2016). Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng CSDL về tài nguyên du lịch Quảng Trị phục vụ xúc tiến và phát triển du lịch. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, Huế (8-10/12/2016tr 778-791,Nxb Đại học Huế.

– Phan Thị Hoa Lợi, Phan Tuấn Anh (2016). Giáo dục lịch sử thông qua khám phá di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Trị bằng công nghệ GIS. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9. Quy Nhơn 23-24/12/2016 Quyển 1, tr.1241-1249 Nxb KHTN&CN.

– Phan Tuấn Anh, Phan Thị Hoa Lợi (2016). Công nghệ GIS cho giáo dục di sản. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2017, Quy Nhơn 2/12/2017 tr 443-454, Nxb Khoa học tự nhiên và công nghệ

– Phan Tuấn Anh, Phan Thị Hoa Lợi (2017). GIS technology applications for building database of Quang Tri promotion and development of tourism. International Conference on Earth Observations & Natural Hazards 2017. November 21-26, 2017, Ha Noi, Viet Nam.

– Phan Thị Hoa Lợi, Phan Tuấn Anh, (2017), Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống thông tin di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ; Tập 126, Số 2A, 2017, Tr. 177–188; DOI: 10.26459/hueuni-jtt.v126i2A.4285.

– Phan Thị Hoa Lợi, Phan Tuấn Anh, (2017). Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống thông tin di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ; Tập 126, Số 2A, 2017, tr. 177–188; DOI: 10.26459/hueuni-jtt.v126i2A.4285.

– Phan Tuấn Anh (2019). Building Quang Tri citadel information system using gis and 3d technology. International Conference on Earth Observations & Natural Hazards 2019. November 18-22, 2019, Ha Noi, Viet Nam.

– Phan Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Đức Anh (2020). Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2020, Tp. Hồ Chí Minh 1-4/12/2020. Nxb Nông Nghiệp.